รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันยุวทูตสร้างสรรค์ความดีต่อสังคม รางวัลเชิดชูเกียรติ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ได้ รางวัลเชิดชูเกียรติ
จากการแข่งขัน การแข่งขันยุวทูตสร้างสรรค์ความดีต่อสังคม
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงดนิตา พงษ์มาลา
ประถมศึกษาปีที่ 4/4

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved