รายะเอียดผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 2 รายการ และเหรียญเงิน 1 รายการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 2 รายการ และเหรียญเงิน 1 รายการ
จากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่แข่งขั้น ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
รายละเอียด วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 2 รายการ และเหรียญเงิน 1 รายการ 1. ชนะเลิศ เหรียญทอง (อันดับ 1) การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ด.ญ. วริศรา ชำนาญ / ด.ญ. ปุณยาภรณ์ เสริมทรง 2. เหรียญ (อันดับ 6) การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) ด.ญ. ชุติกาญจน์ ศรีสุวรรณ 3. เหรียญเงิน (อันดับ 23) การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ด.ช. รัฐศาสตร์ ชาติเชื้อ
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงวริศรา ชำนาญ
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

เด็กหญิงปุณยาภรณ์ เสริมทรง
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีสุวรรณ
ประถมศึกษาปีที่ 5/14

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชาติเชื้อ
ประถมศึกษาปีที่ 6/15

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved