รายะเอียดผลงาน : ASMOPSS 2022 วิชาวิทยาศาสตร์ เกียรติบัตร
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 สิงหาคม 2565
รางวัลที่ได้ เกียรติบัตร
จากการแข่งขัน ASMOPSS 2022 วิชาวิทยาศาสตร์
สถานที่แข่งขั้น ณ สนามสอบโรงเรียนชลประทานวิทยา
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขัน ASMOPSS 2022 ครั้งที่ 12 ในวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนชลประทานวิทยา
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงอรุชิดา มนุญตระกูล
ประถมศึกษาปีที่ 1/1

เด็กชายภทร อิมะนันทน์
ประถมศึกษาปีที่ 1/14

เด็กชายกันติสันต์ เอี่ยมอ่อน
ประถมศึกษาปีที่ 1/15

เด็กหญิงสุภัตรา ปานุภาพ
ประถมศึกษาปีที่ 1/8

เด็กหญิงพิริยา เทพอวยพร
ประถมศึกษาปีที่ 2/15

เด็กชายพิทยุตฆ์ ชนวัฒนา
ประถมศึกษาปีที่ 2/15

เด็กหญิงดาริน ปรีชาเนตร
ประถมศึกษาปีที่ 3/10

เด็กหญิงณรัก อยู่ชมบุญ
ประถมศึกษาปีที่ 1/1

เด็กหญิงปวีธิดา อ่วมอิ่ม
ประถมศึกษาปีที่ 1/3

เด็กชายประวันวิทย์ กาฬภักดี
ประถมศึกษาปีที่ 1/1

เด็กหญิงณัชชนม์ กุลวิจิตรรังสี
ประถมศึกษาปีที่ 1/14

เด็กชายภาคิน ชินอุดมพร
ประถมศึกษาปีที่ 1/14

เด็กชายวรพล ภูไทย
ประถมศึกษาปีที่ 1/15

เด็กชายธีรสิทธิ์ เลิศวรสิริกุล
ประถมศึกษาปีที่ 1/15

เด็กชายพีรพัฒน์ พัฒนรัชต์
ประถมศึกษาปีที่ 1/8

เด็กหญิงกัญญะวีช์ เหลี่ยมสมบัติ
ประถมศึกษาปีที่ 1/1

เด็กชายนิพิฐพนธ์ เกียรติชัยอิสระ
ประถมศึกษาปีที่ 4/12

เด็กชายดนัยณัฏฐ์ บุญโพธิ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/11

เด็กหญิงประภัสสร ลีมะทวีกูล
ประถมศึกษาปีที่ 4/14

เด็กหญิงปพิชญา เพชร์พลอย
ประถมศึกษาปีที่ 6/9

นายภูดิส ภาชีรัตน์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved