รายะเอียดผลงาน : บัลเลย์ รองชนะเลิศอันดับ 3
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน
วันที่ 2 มกราคม 2563
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 3
จากการแข่งขัน บัลเลย์
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันรอบ World Finals
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงณิชารีย์ เทียงแก้ว
ประถมศึกษาปีที่ 4/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved