รายะเอียดผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1 รายการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1 รายการ
จากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนกประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1 รายการ 1. เหรียญทองแดง อันดับ 5 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ ป.4-ป.6 ด.ช. คุณากร ธีระกาย / ด.ช. วีรวิทย์ ฐิติสิทธิกร / ด.ญ. อัญชิสา บุญชื่น 2. เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ด.ช. ธรรศพนธ์ ภูมิเมือง / ด.ญ. พิมพ์แก้ว หนูสวัสดิ์ / ด.ญ. ศรัณยวรัต นิธิวัฒนาอำภา 3. เหรียญเงิน อันดับ 8 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ด.ช. ชยกร รสพูน / ด.ญ. ปภาดา ศิริประกอบ / ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ กาละทอน 4. เหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ด.ญ. จิราณัฏ สุวรรณศิลป์ / ด.ญ. ณัฐธิดา แดงเลิศ / ด.ญ. ปาลิกา ศรีสว่าง 5. เหรียญทอง อันดับ 5 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ด.ญ. วิวิศนา พ่วงเนตร / ด.ญ. ศิรดา เล้าอารีย์กิจ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved