รายะเอียดผลงาน : สอบ Asian Science and Mathematics Olympiad เหรียญรางวัล
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 3 มกราคม 2563
รางวัลที่ได้ เหรียญรางวัล
จากการแข่งขัน สอบ Asian Science and Mathematics Olympiad
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนชลประทานวิทยา
รายละเอียด วิชาวิทยาศาสตร์
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายณัฐภัทร ต๊ะเสาร์
ประถมศึกษาปีที่ 4/12

เด็กหญิงกัญธรส เกตสุริยงค์ สุขเสงี่ยม
ประถมศึกษาปีที่ 4/7

เด็กชายวีรภัทร สุขสมจิตร
ประถมศึกษาปีที่ 6/14

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved