รายะเอียดผลงาน : แผนกปฐมวัย ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ได้ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
จากการแข่งขัน แผนกปฐมวัย
สถานที่แข่งขั้น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รายละเอียด รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teacher of the year 2021) ประจำปี พ.ศ. 2565 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี - แผนกปฐมวัย 9 คน
ผู้ที่ได้รับ นางสาวจิรภา วัดแย้ม

นางนงนุช สุวรรณสูน

นางพัฒทรา เอี่ยมสอาด

นางสาวกาญจนา อ่อนดี

นางสาวนัยนา ทับทิมเทศ

นางสาวพะการีย์ เข้ากล้า

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved