รายะเอียดผลงาน : คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชน นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียง
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ได้ นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียง
จากการแข่งขัน คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สถานที่แข่งขั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รายละเอียด น.ส. วรัมพร เอกตระกูล ได้รับคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชน รางวัลนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ปี 2565 คะแนน 172 คะแนน
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved