รายะเอียดผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหรียญทอง 5 รายการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 13 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหรียญทอง 5 รายการ
จากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนวัดไทรใหญ่
รายละเอียด วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนกประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 5 รายการ 1. เหรียญทอง (ลำดับที่ 21) การประกวดนิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ด.ญ. ศศิณา จีนธรรม 2. เหรียญทอง (ลำดับที่ 16) การประกวดนิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ด.ญ. อรพิม เรือนงาม 3. เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ด.ช. นาคิน สุขรี่ / ด.ญ. พิชญ์สินี กิมะพันธ์ 4. เหรียญทอง (ลำดับที่ 5) การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ด.ญ. ปิยธิดา เหมะ / ด.ช. ภัทระ มีลือการ 5. เหรียญทอง (ลำดับที่ 5) การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 ด.ญ. เพชรนรินทร์ แก้ววรรณวงศ์ / ด.ญ. กัณฐิกา สิงห์คลี / ด.ญ. อภิชญา พุ่มชา / ด.ญ. วิรัลพัชร ขำไข / ด.ญ. นภัทศร ศิริคง / ด.ญ. ณัฐจิรา ยิ้มสาระ
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงศศิณา จีนธรรม
ประถมศึกษาปีที่ 3/5

เด็กหญิงอรพิม เรือนงาม
ประถมศึกษาปีที่ 5/14

เด็กชายนาคิน สุขรี่
ประถมศึกษาปีที่ 2/8

เด็กหญิงพิชญ์สินี กิมะพันธุ์
ประถมศึกษาปีที่ 2/8

เด็กหญิงปิยธิดา เหมะ
ประถมศึกษาปีที่ 5/8

เด็กชายภัทระ มีลือการ
ประถมศึกษาปีที่ 5/4

เด็กหญิงเพชรนรินทร์ แก้ววรรณวงศ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/11

เด็กหญิงกัณฐิกา สิงห์คลี
ประถมศึกษาปีที่ 5/11

เด็กหญิงอภิชญา พุ่มชา
ประถมศึกษาปีที่ 6/8

เด็กหญิงวิรัลพัชร ขำไข
ประถมศึกษาปีที่ 6/8

เด็กหญิงนภัทศร ศิริคง
ประถมศึกษาปีที่ 6/8

เด็กหญิงณัฐจิรา ยิ้มสาระ
ประถมศึกษาปีที่ 6/8

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved