รายะเอียดผลงาน : แข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2566
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 มกราคม 2566
รางวัลที่ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน แข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด โรงเรียนชลประทานวิทยาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รางวัลดังต่อไปนี้ 1. เหรียญเงิน การแข่งขันท่องอาขยานภาษาไทย ระดับ ม.1-3 ด.ช. อนุพงษ์ เจียกใจ ม.2/7 กลุ่มสาระภาษาไทย 2. รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย GSP ระดับ ม.1-3 ด.ช. กฤตพรต โสนนอก ม.3/8 และ นายกันตวรวัฒน์ ดวงบุญ ม.3/9 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 3. เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับ ม.1-3 นายสิรวิชญ์ ไท้ทอง ม.3/10 และ นางสาวสุกัลยา ศรีวิเศษ ม.3/7 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4. เหรียญทอง การแข่งขัน Impromtu ระดับ ม.1-3 ด.ญ. ขวัญข้าว วิชญกุล ม.3/7 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved