ภาพกิจกรรม : การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved