ภาพกิจกรรม : เกียรติบัตรรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved