ภาพกิจกรรม : รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 วันที่ 9 กันยายน 2566
รายละเอียดกิจกรรม : เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567
- ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
- ระดับชั้นอนุบาล 1
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน ECP และ โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ITP และ แผนการเรียน ECP
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved