ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานของโรงเรียน
รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
25 สิงหาคม 2566
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีน กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีคมนาคมกวางตุ้ง
12 กันยายน 2566
โรงเรียนชลประทานวิทยาเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนเครือข่ายในโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน (STEAM4INNOVATOR CENTER)
9 กันยายน 2566
โรงเรียนชลประทานวิทยา ร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand STEM Coding & Robotics 2023
21 มกราคม 2566
เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ การแข่งขันทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
26 มกราคม 2566
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก 2565-2569 สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
20 มิถุนายน 2565
MOU ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชลประทานวิทยากับโรงเรียน Sanchahu มณฑลเสฉวน
20 ธันวาคม 2565
ลงนามความร่วมมือทางการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ โรงเรียนชลประทานวิทยา
9 สิงหาคม 2565
รับมอบป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Tase)
5 กันยายน 2565
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น งานวันการศึกษาเอกชน 2565
10 กุมภาพันธ์ 2565
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ โรงเรียนชลประทานวิทยา
22 สิงหาคม 2565
รองชนะเลิศอันดับ 1เดินแบบ
12 กุมภาพันธ์ 2563
รองชนะเลิศอันดับ 3ว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1เทควันโด
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1ว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2ว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1ว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
6 เหรียญทองว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1ว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
รองชนะเลิศอันดับ 2ว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1ขี่ม้านานาชาติ
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1เทนนิสเยาชนประเทศไทย
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1เทนนิสเยาชนประเทศไทย
12 กุมภาพันธ์ 2563
100 คะแนนเต็ม O-NETO-NET
12 กุมภาพันธ์ 2563
รองชนะเลิศอันดับ 3บัลเลย์
2 มกราคม 2563
รองชนะเลิศอันดับ 1เดินแบบ
30 มิถุนายน 2562
เหรียญทอง กีฬาเทควันโด รายการ THE BEST FIGHTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019
17 พฤศจิกายน 2563
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด
1 มกราคม 2562
สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
19 มกราคม 2562
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เกียรติบัตร เหรียญทอง คณิตคิดเร็วประเภทเดี่ยว
24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ประเภทเดี่ยว
24 สิงหาคม 2561
เหรียญทองกีฬาเทควันโด
11 สิงหาคม 2561
เหรียญเงินกีฬาเทควันโด
11 สิงหาคม 2561
อันดับ 1 การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2560
5 สิงหาคม 2560
ผู้นำองค์กรดีเด่น
3 มิถุนายน 2559
ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
21 สิงหาคม 2559
รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช (OPEC AWARDS) จาก
10 กุมภาพันธ์ 2559
เหรียญทองแดงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1 ธันวาคม 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชาระดับประเทศ ลำดับที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (สังกัดเอกชน
28 เมษายน 2559
เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐโรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)ชั้น ม.6 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา สูงกว่าค
28 เมษายน 2559
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved