ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานของครู
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 2565 งานวันการศึกษาเอกชน
10 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลครูและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
20 มิถุนายน 2563
รางวัลเกียรติยศ บุคคลตัวอย่างแห่งปี มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
20 มิถุนายน 2564
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น แผนกมัธยมศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2565
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น แผนกปฐมศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2565
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น แผนกปฐมวัย
10 กุมภาพันธ์ 2565
ครูสอนดี
16 มกราคม 2562
ครูสอนดี
16 มกราคม 2562
ครูสอนดี
16 มกราคม 2562
ครูสอนดี
16 มกราคม 2562
ครูสอนดี
16 มกราคม 2562
ครูเพชรน้ำหนึ่ง
16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
16 มกราคม 2562
ผู้บริหารดีเด่น
16 มกราคม 2562
ผู้กำกับนักศึกษาวินชาทหารพิเศษดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
2 สิงหาคม 2561
ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.5
19 พฤศจิกายน 2559
อันดับ 5การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
19 พฤศจิกายน 2559
ชนะเลิศการแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
18 พฤศจิกายน 2559
โล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี แห่งการ
19 สิงหาคม 2559
ผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
12 พฤษภาคม 2559
คุณครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งครูแสนดี ครูในดวงใจ ครู
16 มกราคม 2559
คุณครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งครูแสนดี ครูในดวงใจ ครู
16 มกราคม 2559
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
10 กุมภาพันธ์ 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved