รายะเอียดผลงาน : งานศิลปะหัตถกรมมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 27 มกราคม 2566
รางวัลที่ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน งานศิลปะหัตถกรมมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70
สถานที่แข่งขั้น จังหวัด ราชบุรี
รายละเอียด เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนชลประทานวิทยาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรมมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ประปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ผลการแข่งขันดังนี้ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 เหรียญทองแดง อันดับที่ 25 1. ด.ญ. ณัฐธญาน์ จุลเพชร การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 เหรียญทอง อันดับที่ 11 1. ด.ญ. ชุติมันต์ ธูปเกตุ 2. ด.ญ. ญาณิศา คูณชัยพานิชย์ 3. ด.ญ. ธนัชพร ปุณณาภิรมย์ 4. ด.ญ. ธันยพร บุญประสม 5. ด.ญ. บุญยพร ช่วยอาษา 6. ด.ญ. พชรมน สมาร์ท การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 เหรียญเงิน อันดับที่ 32 1. ด.ญ. ปุณยาภรณ์ เสริมทรง 2. ด.ญ. วริศรา ชำนาญ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 เหรียญทอง อันดับที่ 23 1. ด.ช. กวิน โพธิ์ล้อม 2. ด.ช. ภูมิภัช กุญชรินทร์
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved