รายะเอียดผลงาน : งานวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี 2565 เกียรติบัตรการสอบแข่งขัน
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ เกียรติบัตรการสอบแข่งขัน
จากการแข่งขัน งานวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี 2565
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันงานวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี ปีการศึกษา 2565
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงปภาวรินท์ แซ่เจ้า
ประถมศึกษาปีที่ 6/7

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สิทธิกูล
ประถมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวฐิตารีย์ ดีสิน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนิตติยา เชาวน์สุขุม
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวภัทราสรณ์ ยกล้วน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวปรีดียพร ปุกิจ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

เด็กหญิงวรพิชชา ดีดาษ
ประถมศึกษาปีที่ 6/16

เด็กหญิงณสุดา จำปาพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

เด็กชายธนกร กรอบจินดา
อนุบาลปีที่ 3/4

เด็กหญิงธัญชนก พุ่มเรียบ
อนุบาลปีที่ 3/1

เด็กหญิงนภัสสร เขียวงาม
อนุบาลปีที่ 3/8

นายกฤตพรต โสนนอก
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายกันตวรวัฒน์ ดวงบุญ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวขวัญข้าว วิชญกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved