รายะเอียดผลงาน : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชาระดับประเทศ ลำดับที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (สังกัดเอกชน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน
วันที่ 28 เมษายน 2559
รางวัลที่ได้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)
จากการแข่งขัน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชาระดับประเทศ ลำดับที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (สังกัดเอกชน
สถานที่แข่งขั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
รายละเอียด โรงเรียนชลประทานวิทยา
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved