รายะเอียดผลงาน : การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป1.-ป.3 ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป1.-ป.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงจิรัชญา คุณเมืองปักษ์

เด็กหญิงณัฐณิชา โตประดิษฐ์

เด็กหญิงธนัชญา สกลธนวิโรจน์

นางสาวนริลรัตน์ ไพศาลรัตน์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

เด็กชายปูริดา ศีลประเสริฐ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ โพธิ์แก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวมาริษา ภู่พันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวสิริกร จันทร์ลอย
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุดมดี
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

เด็กหญิงอริสา เถาว์ชาลี
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

ผู้ควบคุม นางบัวพันธ์ เนติ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved