รายะเอียดผลงาน : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ การะดาษ ปฐมวัย เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ การะดาษ ปฐมวัย
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงจิรัชญา ภูครองทุ่ง
ประถมศึกษาปีที่ 3/11

เด็กหญิงพศิกา ฟูประเสริฐ
ประถมศึกษาปีที่ 3/11

เด็กหญิงวิรัลพัชร ปูคะวนัช
ประถมศึกษาปีที่ 3/10

ผู้ควบคุม นางสาวธีราภรณ์ อริยะจักร์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved