รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน เขียนแผนธุรกิจ รางวัลหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 มกราคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขัน เขียนแผนธุรกิจ
สถานที่แข่งขั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงสุปวีณ์ มุทุตานนท์

เด็กหญิงมาสภัสสร ป้อมอาสา

เด็กชายภาสวิชญ์ สถิตกิจพิเชษฐ์

เด็กหญิงวิชนีย์ วัตตธรรม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved