รายะเอียดผลงาน : การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงทิพย์ธารา โยอาศรี
ประถมศึกษาปีที่ 3/14

เด็กหญิงปุณยาพร สุวรรณโชติ
ประถมศึกษาปีที่ 3/14

เด็กหญิงสิริภัทร มฤคินทร์
ประถมศึกษาปีที่ 3/11

ผู้ควบคุม นางสาวปัทมา สุกาญจนะ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved