รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเหรียญเงิน รายการเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป-6 อันดับ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญเงิน รายการเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป-6 อันดับ
จากการแข่งขัน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวณัฐสุรางค์ ทิพย์ใส
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved