รายะเอียดผลงาน : การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายธนกร สุขวัฒนผล
ประถมศึกษาปีที่ 5/10

นายสุรพัฒน์ ศุภเอม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ผู้ควบคุม นางสาวภัทรานิษฐ์ วุฒิประสิทธิ์


Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved