รายะเอียดผลงาน : การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงจุธามาศ สาธร

เด็กชายสุภโชค จุลอุภัย
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

ผู้ควบคุม นางปวีณา สิทธิพรหม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved