รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากการแข่งขัน การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายเด็กชาย อัซรอน

ผู้ควบคุม นายอนุพล แสงทอง

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved