รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงขวัญมุก เกตุสิงห์
ประถมศึกษาปีที่ 5/14

เด็กหญิงภัคภิญญา ไชยสอน
ประถมศึกษาปีที่ 5/11

ผู้ควบคุม นางสาวมนัสชนก ดิสภักดี

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved