รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการทำอาการคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)ม.4-ม.6 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การแข่งขันการทำอาการคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงจุฑามาศ รัตนวิเชียร

เด็กหญิงณัฐพร สีด้วง

เด็กหญิงศุทธินี อินทรละมัย

ผู้ควบคุม นางสาววาสนา ศิลาพร

นางสาวปรางทิพย์ เมธาวิริยะศิลป์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved