รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวจุฑาทอง ปุนนะวัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณัฏฐิกา อินทรชิต
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรมิตา จรรยาไพศาล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ผู้ควบคุม นางสาววาสนา ศิลาพร

นางสาวปรางทิพย์ เมธาวิริยะศิลป์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved