รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวชัญญา แตงเงิน

เด็กหญิงธนพร หอมอ้ม

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สำราญกิจ

นางสาวปภัสรา กมลสินธุ์

เด็กหญิงพัชราพรรณ โตทรัพย์

นางสาวศุภิสรา วัฒนาเอี๊ยบพันธ์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved