รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกได้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกได้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกฤตพร หาเรือนมิตร
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

เด็กหญิงจตุรพร มากรด
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณัฏฐนันท์ พูลสวัสดิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปรียาภรณ์ กุลสุวรรณ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวภัณฑิลา อัชฌานันท์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรวีวรรณ พลอยสุวรรณา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ผู้ควบคุม นางสมศรี แก้วคำมูล

นางสาวปรางทิพย์ เมธาวิริยะศิลป์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved