รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผัดสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผัดสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกัญญาพัชร จุลเกตุ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนงนุช สำราญรื่น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวภควดี เหมชะญาติ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ผู้ควบคุม นางสาววาสนา ศิลาพร

นางสาวปรางทิพย์ เมธาวิริยะศิลป์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved