รายะเอียดผลงาน : การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงชนกชนม์ สงวนรัษฎ์

เด็กหญิงชนัญญา ไพรหลวง

เด็กหญิงฐานรัตน์ จันทร์ปิ่นเพชร

เด็กหญิงธนพร หอมอ้ม

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สำราญกิจ

เด็กหญิงปิยะธิดา ศรีงามฉ่ำ

เด็กหญิงพัชราพรรณ โตทรัพย์

เด็กหญิงสุภรพรรณ ฐานกุลกิจ

เด็กหญิงอัฎฐพร ธิมาบุตร

เด็กหญิงโอปอ จันคง

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved