รายะเอียดผลงาน : การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายนภดล กลิ่นกุล

เด็กชายพงศ์ธเนษฐ์ สีดาพันธ์

เด็กชายนาย ศาสตริน

เด็กชายสุรเชษฐ์ สีหะบุตร

เด็กชายอยุทธ์ นิลโต

ผู้ควบคุม นายจิรกิตติ์ ศิลปาภรณ์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved