รายะเอียดผลงาน : การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เหรียญทอง
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวบุณยนุช กุลชนะพุฒิ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายรัชพล วณิชชาวาชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ผู้ควบคุม นางสาวศศิวิมล บุตโรบล

นางสาวบุษยมาศ เมธาวิริยะศิลป์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved