รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ม.1-ม.3 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายปุญญพัฒน์ สุภาพล
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวพรปวีณ์ สุวรรณภักดี
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ผู้ควบคุม นางสุวิมล สร้อยสม


Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved