รายะเอียดผลงาน : รายการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชย + เงินรางวัล 1,000 บาท (ได้ลำดับที่ 4
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลชมเชย + เงินรางวัล 1,000 บาท (ได้ลำดับที่ 4
จากการแข่งขัน รายการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่แข่งขั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. เขตลาดกระบัง
รายละเอียด โครงการ KMITL INNOVATIVE AWARDS 2016 “วิทยาศาสตร์ก้าวไกลกับสะเต็มศึกษา” รายการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 นายชยพล กุลชนะพุฒิ ม.6/2 2 นายปราปต์ แป้วบุญสม ม.6/2 3 นายเรืองสิทธิ์ ภูวนธนบูรย์ ม.6/1
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved