รายะเอียดผลงาน : รประกวดเขียนเรียงความเรื่อง วัฒธรรมในอาเซียนที่ควรรู้ รางวัลชมเชย
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 9 ตุลาคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลชมเชย
จากการแข่งขัน รประกวดเขียนเรียงความเรื่อง วัฒธรรมในอาเซียนที่ควรรู้
สถานที่แข่งขั้น สมาคมนักเรียนเก่าราชิ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
รายละเอียด ด.ญ. สิริกร จันทร์ลอย โรงเรียนชลประทานวิทนยา อ. ปากเกร้ด จ. นนทบุรี จากการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง วัฒธรรมในอาเซียนที่ควรรู้
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved