รายะเอียดผลงาน : การแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายปุณณัตถ์ ปานะชาติ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายพิพัฒน์ ชัยประเศียร
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved