รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ อันดับ 5
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ อันดับ 5
จากการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ดช. กรธนัช วงศ์ศุภโชค ดญ. รดา แวววิริยะ ดช. โฆสิต บัวเปรม
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายกรธนัช วงศ์ศุภโชค

นางสาวรดา แวววิริยะ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

เด็กชายโฆสิต บัวเปรม
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved