รายะเอียดผลงาน : งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 อันดับ 4
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ อันดับ 4
จากการแข่งขัน งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
สถานที่แข่งขั้น การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยสศาสตร์ ป1.-ป.6 ดญ. ปภาวรินท์ มดตะน้อย ดช. วุฒิภัทร ผมขุนทด
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงปภาวรินท์ มดตะน้อย

เด็กชายวุฒิภัทร ผมขุนทด

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved