รายะเอียดผลงาน : งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.5 ดญ. จิดาภา วงศ์เกษม ดญ. ฐปณิชย์ ชำนาญแก้ว ดญ. พิศุทธินี บัวเผื่อน
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงจิดาภา วงศ์เกษม

เด็กหญิงฐปณิชย์ ชำนาญแก้ว

นางสาวพิศุทธินี บัวเผื่อน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved