รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 (ดญ. ธนวรรณ ทับทิมไทย)(ดญ.พชร เจริญชลวานิช) (นาย เอกลักษณ์ จิตจร) ครูกำกับ(นาง อุบล ทัตตะวร) (นางสุดากุล คงชมสุข)
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงธนวรรณ ทับทิมไทย

เด็กชายพชร เจริญชลวานิช

เด็กชายเอกลักษณ์ จิตจร

ผู้ควบคุม นางสุดากุล คงชมสุข

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved