รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด (ดญ. จีระนันท์ หิรัญสาลี)(ดญ. ธารารัตน์ คงค้าน)(ดญ.นงนุช สำราญรื่น) ครูกำกับ(นาง โสภา สวัดดี)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved