รายะเอียดผลงาน : ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Chang The World Speech Contest รางวัลชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขัน ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Chang The World Speech Contest
สถานที่แข่งขั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด โรงเรียนชลประทานวิทยาได้ส่งนักเารียนเข้าประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved