รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 อันดับ 4
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ อันดับ 4
จากการแข่งขัน การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด (นส.ชฎาพร จีนประโคน) (นส.รัตนาวรรณ เอี่ยมเจริญ) (นส.อัญพัชร์ ฐิรนิธิพัฒน์) (ครูกำกับ นาง ทิภาพรรณ อึ้งตระกูล)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved