รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 อันดับ 7
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ อันดับ 7
จากการแข่งขัน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด (ดญ. จุฑาทอง ปุนนะวัน)ครูกำกับ(นส.อักษร พูลศรี)
ผู้ควบคุม นางสาวอักษร พูลศรี

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved