รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 (น.ส.มาสภัสสร ป้อมอาสา) ครูกำกับ(น.ส.เสาวณีย์ อัครณีวงศ์)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved