รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด (ดญ. ขวัญจิรา ตวยกระโทก)(ดญ. มณีการย์ มากมูลผล) (ดญ. สุภัสสรา สอาดจิตต์) ครูกำกับ(นาง สมศรี แก้วคำมูล)(นาย กรกช พลับเล็ก)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved