รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติมนท้องถิ่น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติมนท้องถิ่น ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด (ดญ. ณัฎฐณิชา โห้เฉี่อย)(ดญ. นภัสนันท์ เหมือนเอี่ยม) (ดญ. หทัยชนก ตุ่นจี่) ครูกำกับ(นส. ปรางทิพย์ เมธาวิริยะ) (นาง สมศรี แก้วคำมูล)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved